Artikel

Het debat is belangrijk genoeg om in “De Ochtend” te voeren

Het debat ten gronde is veel te belangrijk om te blijven steken in discussies over de communicatie.

Jan Roggen

De Orde van Vlaamse Balies richt een vertrouwensteam op om de mentale gezondheid van advocaten te ondersteunen. Confrater Marie Dedeurwaerdere ging daarover zondagochtend 5 december in “De Ochtend” in gesprek met Jan Van Delm. 
Volgens sommige confraters was dat beter niet gebeurd.
We zouden dat gesprek beter binnenskamers voeren. 
Dat is een standpunt waarmee je het eens of oneens kan zijn, zolang dat debat maar op een respectvolle manier wordt gevoerd. 
Maar het debat ten gronde is veel te belangrijk om te blijven steken in discussies over de communicatie.

JR

Uit onderzoek bij meer dan 12.000 advocaten in de Verenigde Staten bleek in 2016 dat 28% van de advocaten kampte met milde of ernstige vormen van depressie. Dat is meer dan driemaal hoger dan bij de totale bevolking. Onderzoek in Vlaanderen bevestigt dat die Amerikaanse bevindingen ook hier relevant zijn. In haar masterproef nam Kirsten Van de Steen in 2017 enquêtes af bij 175 advocaten in Vlaanderen. 51 deelnemers, bijna 30%, vertoonden tekenen van depressie. 
Ook de welzijnsenquête van de OVB uit november 2019 toonde aan dat 2 op 3 advocaten in de gevarenzone zit. 90% van de respondenten heeft stress op het werk, 2 op 3 ervaart dat als een probleem. De aanhoudende corona-crisis heeft die situatie wellicht niet verbeterd. 
De OVB heeft daarom, in samenwerking met de commissie welzijn en de lokale balies, een team opgericht van 15 vertrouwensadvocaten en vertrouwenscoördinatoren. Het vertrouwensteam is er om te luisteren, te steunen, te adviseren en door te verwijzen indien nodig. 

There comes a point where we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream to find out why they’re falling in.

Desmond Tutu

Het initiatief van de OVB verdient alle lof en is een eerste noodzakelijke stap in de erkenning van de bestaande problematiek. 
Tegelijk moeten we ons er bewust van zijn dat meer maatregelen nodig zullen zijn om het tij te keren. Recent verscheen op LinkedIn een interessante quote van Desmond Tutu die dit als volgt omschreef: “There comes a point where we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream to find out why they’re falling in”. 

Ook in de advocatuur zouden we er goed aan doen om hogerop de stroom kijken en grondig te laten onderzoeken wat de oorzaken zijn van het zeer hoge percentage aan advocaten met mentale gezondheidsproblemen. 
Eens we die oorzaken in kaart hebben gebracht, kunnen we werken aan echte oplossingen op lange termijn die ertoe leiden dat er minder advocaten in het water vallen. 

Ook op het vlak van preventie en detectie is er in de advocatuur echter nog heel wat werk aan de winkel. 

Jan Roggen

Een recent artikel in MITSloan Management Review biedt op dit punt alvast een aantal interessante handvaten.
In het artikel wordt een “Zift”-model besproken waarbij wordt gewerkt in drie fases: Voorkomen, Detecteren, Remediëren. Bij het “Voorkomen” wordt gewezen op het belang van leiderschap, waarden-gedreven ondernemen, het monitoren van werkdruk, een duidelijke job-inhoud en sedert corona ook het afbakenen van begin en einde van de werkdag. Bij het “Detecteren” wordt gewezen op de nood om gegevens te verzamelen en actief mentale gezondheidsproblemen op te sporen. Als al die maatregelen niet het verhoopte resultaat opleveren, dan volgen remediërende maatregelen.   

Het vertrouwensteam is een belangrijke stap eerste waarbij een kader wordt geboden om te remediëren indien er zich problemen voordoen. Ook op het vlak van preventie en detectie is er in de advocatuur echter nog heel wat werk aan de winkel. 
Laten we samen kijken hoe we ook voor deze twee voorgaande fasen stappen vooruit kunnen zetten. 
Dat debat is belangrijk genoeg om in “De Ochtend” gevoerd te worden. 

 

Jan Roggen 
Advocaat en lid van de taskforce Overmorgen
[LinkedIn]

*De Taskforce Overmorgen is een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Het is belangrijk aan te stippen dat het standpunt van de taskforce, of leden ervan, niet het standpunt van de OVB zelf is. Meer over de missie van de taskforce leest u hier.

Gerelateerde artikels